Dietetyk Wiktoria Piłakowska

Jesteś tym co jesz

Ciało podąża za umysłem

Regulamin

§1 Postanowienia wstępne

1. Witryna internetowa, dostępna pod adresem internetowym http://dietetykwiktoria.pl/, prowadzona jest przez Wiktorię Piłakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Dietetyk mgr Wiktoria Piłakowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8943001862, REGON 366399978.

2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady korzystania z witryny internetowej http://dietetykwiktoria.pl/ oraz sposób zamawiania oraz świadczenia usług on-line za jej pośrednictwem.

§2 Definicje

1. Usługodawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Dietetyk mgr Wiktoria Piłakowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8943001862, REGON 366399978.

2. Witryna - witryna internetowa prowadzona przez Usługodawcę pod adresem internetowym http://dietetykwiktoria.pl/.

3. Klient - każdy podmiot dokonujący Zamówienia Usługi oferowanej za pośrednictwem Witryny.

4. Regulamin - niniejszy Regulamin Witryny.

5. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą wiadomości e-mail i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług z Usługodawcą.

6. Dieta – indywidualna Dieta uwzględniająca stan zdrowia i styl życia Klienta, stworzona przez Usługodawcę na podstawie wywiadu medyczno-żywieniowego, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Usługodawcą.

§3 Dane kontaktowe

1. Adres Usługodawcy: ul. Pakistańska 5/15, 52-117 Wrocław

2. Adres e-mail Usługodawcy: kontakt@dietetykwiktoria.pl

3. Numer telefonu Usługodawcy: +48 731 189 342

4. Numer rachunku bankowego Usługodawcy: 38 1090 2590 0000 0001 3401 1312 (Bank Zachodni WBK)

5. Klient może porozumiewać się z Usługodawcą za pomocą adresów i numeru telefonu podanych w niniejszym paragrafie.

§4 Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Witryny, w tym przeglądania oferty Usług, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową umożliwiającą przeglądanie stron internetowych,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

2. W celu skorzystania z usługi konsultacji dietetycznych za pośrednictwem oprogramowania Skype, niezbędne jest posiadanie w/w oprogramowania.

§5 Informacje ogólne

1. Usługodawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Witryny spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Witryny internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Ceny podane w Witrynie są podane w polskich złotych.

3. Do cen nie jest doliczany podatek VAT (zwolnienie na postawie art. 113 ust. 9 ustawy o VAT).

4. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klienta do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

§6 Zasady składania Zamówienia – konsultacja za pośrednictwem programu Skype

1. W celu złożenia zamówienia należy zgłosić w wiadomości e-mail chęć skorzystania z konsultacji dietetycznych za pośrednictwem programu Skype.

2. Wiadomość powinna zawierać w szczególności:
a) imię i nazwisko Klienta,
b) adres e-mail Klienta,
c) zarys problemu mającego być przedmiotem konsultacji dietetycznej.

§7 Zasady składania Zamówienia – konsultacja za pośrednictwem poczty e-mail

1. W celu złożenia zamówienia należy zgłosić w wiadomości e-mail chęć skorzystania z konsultacji dietetycznych za pośrednictwem poczty e-mail.

2. Wiadomość powinna zawierać w szczególności:
a) imię i nazwisko Klienta,
b) adres e-mail Klienta,
c) zarys problemu mającego być przedmiotem konsultacji dietetycznej,
d) informację na temat okresu czasu, jaki ma obejmować Dieta (7 lub 14 dni).

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Zamówiona Dieta dostarczana jest na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.

2. Dostarczenie Diety jest bezpłatne.

3. Płatność za usługę Klient może uiścić przelewem zwykłym lub internetowym na konto bankowe: 38 1090 2590 0000 0001 3401 1312 Dietetyk mgr Wiktoria Piłakowska, ul. Pakistańska 5/15, 52-117 Wrocław (Bank Zachodni WBK).

§9 Wykonanie usługi - konsultacja za pośrednictwem programu Skype

1. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca potwierdza jego otrzymanie w czasie do 24 godzin. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera:
a) informację o przyjęciu zamówienia,
b) odnośnik do niniejszego Regulaminu,
c) wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi,
d) należną kwotę,
e) dane do dokonania przelewu.
Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta w/w wiadomości e-mail.

2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

3. Po zaksięgowaniu płatności za zamówienie, drogą mailową zostaje ustalony termin konsultacji za pośrednictwem programu Skype.

4. Podczas pierwszego spotkania Dietetyk ustala z Klientem czas trwania Diety. Płatność za dietę uiszcza się z góry.

5. Dieta zostaje dostarczona do Klienta w czasie do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

6. Warunkiem realizacji usługi jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przesłanym w wiadomości e-mail wzorem.

§10 Wykonanie usługi - konsultacja za pośrednictwem poczty e-mail

1. Po złożeniu Zamówienia Usługodawca potwierdza jego otrzymanie w czasie do 24 godzin. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Usługodawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera:
a) informację o przyjęciu zamówienia,
b) odnośnik do niniejszego Regulaminu,
c) wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówionej usługi,
d) należną kwotę,
e) dane do dokonania przelewu.
Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta w/w wiadomości e-mail.

2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

3. Po zaksięgowaniu płatności za zamówienie, Klientowi zostaje przesłany formularz wywiadu medyczno-żywieniowego. Jego pełne, rzetelne wypełnienie jest konieczne do realizacji usługi polegającej na stworzeniu indywidualnej Diety.

4. Usługodawca ma prawo odmówić dalszej realizacji Usługi, jeśli na podstawie rzetelnie wypełnionego wywiadu medyczno-żywieniowego uzna, iż przygotowanie Diety wykracza poza zakres jego kompetencji lub jest ryzykowne ze względu na stan zdrowia Klienta. W w/w przypadku, zostanie dokonany zwrot całości wpłaty na konto bankowe Klienta.

5. Dieta zostaje dostarczona do Klienta w czasie do 7 dni roboczych od momentu otrzymania rzetelnie wypełnionego wywiadu medyczno-żywieniowego.

6. Podczas trwania Diety możliwa jest dowolna ilość konsultacji mailowych. Po upływie 14 dni Klient otrzymuje do wypełnienia formularz kontroli. Istnieje możliwość wykupienia Diety na kolejne 7 lub 14 dni.

7. Warunkiem realizacji usługi jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przesłanym w wiadomości e-mail wzorem.

§11 Prawo odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz. U. z 2014, poz. 827 z późn. zm.)). Zindywidualizowana Dieta stworzona na podstawie informacji o stanie zdrowia i stylu życia Klienta, stanowi przedmiot świadczenia niepodlegający prawu odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość.

§12 Reklamacja

1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli Usługi opisane w §9 oraz §10 Regulaminu nie są realizowane przez Usługodawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@dietetykwiktoria.pl.

3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, rodzaj zakupionej Usługi, datę stwierdzenia naruszenia Regulaminu, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz żądanie podmiotu dokonującego zgłoszenia.

4. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Danych Osobowych Klientów zbieranych w toku składania i realizacji Zamówień jest Usługodawca: Dietetyk mgr Wiktoria Piłakowska, ul. Pakistańska 5/15, 52-117 Wrocław, NIP 8943001862, REGON 366399978.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez Usługodawcę w toku składania i realizacji Zamówień zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a w szczególności:
a. w celu stworzenia indywidualnej Diety dostosowanej do stanu zdrowia i stylu życia Klienta,
b. dostarczenia indywidualnej Diety do Klienta.

3. Klient proszony jest o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych. Klient może zażądać poprawienia lub usunięcia danych osobowych.

5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności Witryny http://dietetykwiktoria.pl/.

§15 Prawa autorskie

1. Zabronione jest kopiowanie zdjęć, innych materiałów graficznych oraz tekstów zamieszczonych w witrynie http://dietetykwiktoria.pl/. bez pisemnej zgody Usługodawcy.

2. Zabronione jest udostępnianie osobom trzecim indywidualnych Diet tworzonych w oparciu o wywiad medyczno-żywieniowy wypełniony przez Klienta.

§16 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Polityka Prywatności

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług przedstawionych w witrynie internetowej http://dietetykwiktoria.pl/.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Wiktoria Piłakowska, reprezentująca firmę pod nazwą Dietetyk mgr Wiktoria Piłakowska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pakistańska 5/15, 52-117, NIP 8943001862, REGON 366399978.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, opracowane i wdrożone zostały wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Klienta.

5. Administrator danych gromadzi oraz przetwarza dane niezbędne do zamówienia oraz wykonania usługi polegającej na stworzeniu indywidualnej diety, zaleceń żywieniowych i/lub analizy dotychczasowego sposobu żywienia, takie jak: imię i nazwisko, data urodzenia, nr telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail, dane antropometryczne (m.in. wzrost, masa ciała, skład ciała), informacja o stanie zdrowia i stylu życia.

6. W witrynie http://dietetykwiktoria.pl/ zbierane są również pliki cookies. Cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa zapisuje na dysku komputera lub urządzenia mobilnego podczas jej odwiedzania. Pozwala on, aby zapamiętać swoje działania i preferencje w witrynie internetowej (takie jak login, język, rozmiar czcionki) przez pewien okres czasu. W tej witrynie pliki cookies są zbierane w celu korzystania z narzędzia Google Analytics.. Jego funkcje pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z witryny, dostarczają informacji statystycznych oraz ułatwiają ustalenie źródła wizyt Użytkowników w witrynie. Jeśli użytkownik nie zgadza się na stosowanie plików cookies, może wyłączyć ich obsługę w opcjach przeglądarki internetowej.

7. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

8. Dane podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane jedynie w celu odpowiedzi na wiadomość. Użytkownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, aby móc wysłać wiadomość za pomocą formularza.

9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

10. Do danych osobowych przekazanych w formularzu kontaktowym lub w procesie składania zamówienia przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. W celu chęci wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych należy skontaktować się mailowo z Administratorem: kontakt@dietetykwiktoria.pl

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

facebook